SERVICES >> ห้องประชุม

ห้องประชุม

           มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราการใช้ห้องประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ในกรณีว่างเว้นจากภารกิจหลักในการเรียนการสอน ซึ่งให้บริการห้องบรรยาย ขนาดความจุตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปถึง 1,500 คน พร้อมทั้งให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุตั้งแต่ 60 ถึง120 เครื่องต่อห้อง


ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์ 0-5391-6469
โทรสาร0-5391-6028
รายละเอียดเพิ่มเติม
 - พื้นที่ชั่วคราว - พื้นที่ให้เช่า