ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟสด(Kiosk) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟสด(Kiosk)

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟสด บริเวณระเบียง ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขนาดพื้นที่ ๒๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ ร้านค้า

               ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟสด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด              

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

๑.      ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  กลุ่มอาคาร M-Square (I-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น.

๒.      กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

     ณ.ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานบริหารกลาง(AD๒)

๓.      ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่        ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟสด ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ กลุ่มอาคาร M-Square (I-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๑-๖๐๒๙ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ –๑๖.๐๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=9575

 
 
ประกาศเมื่อ : 30/12/2558  
แก้ไขเมื่อ : 19/02/2559 เวลา : 16:06:18