ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บัตรสมาร์ทการ์ด)
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (บัตรสมาร์ทการ์ด)

----------------------------          

                   ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเสนอเป็นผู้จัดทํา         บัตรประจําตัวนักศึกษา(บัตรสมาร์ทการ์ด) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

                   ธนาคารผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจําตัวนักศึกษา(บัตรสมาร์ทการ์ด) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                   การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด              

                   ธนาคารที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ สามารถติดต่อขอรับประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการ      ทำ บัตรนักศึกษาได้ที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6029 ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 และ นัดหมายฟังคำชี้แจงของมหาวิทยาลัยในวันที่ 15 มีนาคม 2559

                    ธนาคารที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอในการจัดทําบัตรประจำตัวนักศึกษา จะต้องยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม AD2ห้อง 202 สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยธนาคารที่ยื่นข้อเสนอทุกรายจะต้องนําเสนอ ข้อเสนอพร้อมแสดงรูปแบบ ,คุณสมบัติและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก ในเวลารายละไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยจะให้เริ่มนําเสนอ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับการนําเสนอนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกธนาคารผู้ให้บริการ 

                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกธนาคารเพื่อจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 1 เมษายน 2559 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=9690

 
 
ประกาศเมื่อ : 19/02/2559  
แก้ไขเมื่อ : 29/04/2559 เวลา : 11:57:19