ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคาร M-Square
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคาร M-Square รายละเอียดดังนี้ 

  1.   อาคาร E-Parkชั้น 3 ห้องกระจก ขนาด 45 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านค้า
  2.   อาคาร E-Parkชั้น 3 พื้นที่ว่าง ขนาด 9ตารางเมตร จำนวน 12 ร้านค้า   

                ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

  1.   ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่   1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
  2.   กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2)
  3.   ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบ    

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียดพร้อม    รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559  ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=9698

 
 
ประกาศเมื่อ : 19/02/2559  
แก้ไขเมื่อ : 29/04/2559 เวลา : 11:57:10