ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านซัก อบ รีด พื้นที่ให้บริการที่พักวนาเวศน์และวนาศรม
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

----------------------------

                   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการซัก อบ รีด พื้นที่ให้บริการที่พักวนาเวศน์ และวนาศรม    

                   ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอให้บริการซัก อบ รีด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                   การพิจารณาตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

                   กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.  ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ชั้น 1 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร
M-Square มหาวิทยาลัย  แม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา
08.00 - 16.00  น.

2.  กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

3.  ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัย
แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 1 สิงหาคม 2559

          ผู้สนใจสมัครให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
ชั้น 1 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Squareมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 


หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=10087

 
 
ประกาศเมื่อ : 23/06/2559  
แก้ไขเมื่อ : 11/10/2559 เวลา : 09:13:33