ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาในการให้ใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Access Point)
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาในการให้ใช้อุปกรณ์

กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Access Point)

----------------------------          

                   ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะเชิญชวนผู้ประกอบการให้บริการด้านโทรคมนาคม เสนอราคาในการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Access Point) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 200 เครื่อง และโดยกำหนดระยะเวลาอนุญาต 3 ปี

                   ผู้ประกอบการมีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Access Point) ของมหาวิทยาลัย   แม่ฟ้าหลวง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                   การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด              

                   ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการเสนอใช้และติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบล   ท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6029 ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และนัดหมายฟังคำชี้แจงของมหาวิทยาลัยในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  

                    ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.     ณ ห้องประชุม AD2ห้อง 202 สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอทุกรายจะต้องนำเสนอราคาพร้อมแสดงรูปแบบ ,คุณสมบัติหรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับการนำเสนอจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือก

                    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเสนอใช้และติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=10332

 
 
ประกาศเมื่อ : 11/10/2559  
แก้ไขเมื่อ : 15/11/2559 เวลา : 15:34:21