ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการศูนย์อาหารด้วยบัตรทดแทนเงินสด
 
 

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย โดยการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการศูนย์อาหารด้วยบัตรทดแทนเงินสด เพื่อให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการสู่ระดับสากลมากขึ้น ซึ่งในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการเฉพาะศูนย์อาหาร D1 และศูนย์อาหาร E1 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป นั้น

 

                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการศูนย์อาหารด้วยบัตรทดแทนเงินสดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ จึงขอเวียนแจ้ง “แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการใช้บัตรทดแทนเงินสดภายในศูนย์อาหาร D1 และศูนย์อาหาร E1” ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไฟล์แนบ : cxWed85800.jpg  
ประกาศเมื่อ : 6/10/2560  
แก้ไขเมื่อ : 18/10/2560 เวลา : 08:58:44