บุคลากร

ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง
ตำแหน่ง
  รองอธิการบดี กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร
ตำแหน่ง
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
 
ชื่อ - สกุล
  นายสมยศ จันทาพูน
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
  somyos_chantapoon@hotmail.com
ติดต่อ
  0-5391-6027
 
ชื่อ - สกุล
  นายสุริยะ สุวรรณ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
  suriya.suw@mfu.ac.th
ติดต่อ
  0-5391- 6029
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวณัทชกา ประชุมพันธุ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
  nutchaga.pra@mfu.ac.th
ติดต่อ
  0-5391-7470
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนันทวัน วงค์หวัน
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
  nantawan@mfu.ac.th
ติดต่อ
  0-5391- 6029
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวกฤษณา จัดสม
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
  kritsana.jud@mfu.ac.th
ติดต่อ
  0-5391-6030
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุพัตรา อริยะมั่ง
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
  supatra.ari@mfu.ac.th
ติดต่อ
  0-5391- 6469
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวเสาวนีย์ เชื้อปาละ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
  saowanee.chu@mfu.ac.th
ติดต่อ
  0-5391-6468
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุพรรณี กันติ๊บ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
  suphanee.kan@mfu.ac.th
ติดต่อ
  0-5391- 6469
 
รวมทั้งหมด 10 คน 1 หน้า : 1