SERVICES >> เรือนริมน้ำ

เรือนริมน้ำ

          มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการรับจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับการประชุม สัมมนา และโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยในด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมไปถึงได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอีกด้วยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : โทรศัพท์ 0-5391-7035 โทรสาร 0-5391-7036

รายละเอียดเพิ่มเติม
- เรือนริมน้ำ