เกี่ยวกับหน่วยงาน


วิสัยทัศน์/คำขวัญของหน่วยงาน

  • เป็นหน่วยงานจัดหารายได้จากทรัพย์สินและทรัพยากรต่างๆของมหาวิทยาลัย
  • ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม


ภารกิจหลักของหน่วยงาน

  • เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการทรัพย์สินทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Management)
  • เป็นหน่วยงานกลาง ประสานงาน การพัฒนานโยบาย/แผนงานธุรกิจ เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการจัดหา และเพิ่มพูนรายได้จากการศึกษาและองค์ความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (Strategic Business Planning Development)
  • เป็นหน่วยงานบริหารและจัดหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ มหาวิทยาลัยตลอดจนที่มหาวิทยาลัย ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงในทางวิชาการและการจัดการทรัพย์สินเชิงกายภาพของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่โครงการพัฒนาที่ดินและอาคารของมหาวิทยาลัย (Research and development project) ตลอดจนการลงทุนในการพัฒนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (Property finance)