บุคลากร สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท
รองอธิการบดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

ฝ่ายบริหารจัดการ

นางสาวปราณีย์ ขัติยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
โทรศัพท์ 053-917025

งานการเงินและบัญชี

นางสาวกฤษณา จัดสม
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-916027

นางสาวสุภรัตน์ ศรีโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-916030

นางสาวชัญญา ตีรณวัฒนากูล
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-917024

นางสาวรุ้งระวี อ่อนอ่างคำ
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-916030

นายอภิชาติ สิริชัยเจริญกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-917073

นางสุจิตรา หลวงสุภา
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-917024

นางสาวธมน ตรีเหรา
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 053-917024

งานบุคคล / งานจัดการทั่วไป

นางสาวเสาวนีย์ เชื้อปาละ
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 053-916468

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

งานจัดหารายได้

นายสุริยะ สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-916029

นางสาวนันทวัน วงค์หวัน
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-916029

นางสาวณัทชกา ประชุมพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 053-916469

นายสุริยา จันธิมา
ช่างเทคนิค
โทรศัพท์ 053-917073

งานพัฒนาธุรกิจ

นางสาวสุพรรณี กันติ๊บ
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 053-916469

ฝ่ายงานบริการทางวิชาการ

นายสมยศ จันทาพูน
ผู้จัดการวนาเวศน์ และรักษาการแทนผู้จัดการวนาศรม
โทรศัพท์ 053-603602, 053-718224

นางสาวสุพัตรา อริยะมั่ง
ผู้ปฏิบัติงานแทน
รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053-917021