บุคลากร ศูนย์หนังสือ (M-Store)

ฝ่ายการตลาด

นายไกรวุฒิ ศรีคำเบ้า
พนักงานการตลาด
โทรศัพท์ 053-917021

นายธนวินท์ พรมแบน
พนักงานการตลาด
โทรศัพท์ 053-917028

นางสาวณหทัย เจริญพร
พนักงานการตลาด
โทรศัพท์ 053-917152

นางสาวศศิธร ธรรมวงศ์
พนักงานการตลาด
โทรศัพท์ 053-917022

ฝ่ายขาย

นางสาวเขมิกา แดงฟู
พนักงานขาย
โทรศัพท์ 053-917020

นางสาวยุพา เขื่อนเพชร
พนักงานขาย
โทรศัพท์ 053-917020

นายวรวิทย์ สยามิภักดิ์
พนักงานขาย
โทรศัพท์ 053-917020

นางสาวเจนจิรา สุวรรณ
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 053-917152

นางสาวดาว กาปัญญา
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-917020