บุคลากร วนาศรม

ฝ่ายที่พัก / แผนกต้อนรับส่วนหน้า

นายอมรเทพ มงคล
หัวหน้าแผนกต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-603600

นางสาววลาภรณ์ อภิชัย
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-603600

นายณัฐวัฒน์ สุดาจันทร์
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-603600

นายกฤษดา เทพอุดม
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-603600

นางสาวจีราวรรณ กลิ่นเนียม
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-603600

นางกุลนันท์ ศรีลาวัลย์
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-603600

นายอดุลย์ รัศมี
คนขับรถ
โทรศัพท์ 053-603600

ฝ่ายที่พัก/แผนกแม่บ้าน

นางสาววัลนภา ยังเอี่ยม
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-603607

นางสาวหฤทัย รุ่งเรือง
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
โทรศัพท์ 053-603607

นางญามณี ธะนาคำ
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
โทรศัพท์ 053-603607

นางวิลัย ทาทองหลาน
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
โทรศัพท์ 053-603607

นางสาวขวัญดาว สุรินตา
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
โทรศัพท์ 053-603607

นางยุพิน สองแก้ว
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
โทรศัพท์ 053-603607

นางสุทิน อินหลาง
พนักงานทำความสะอาดทั่วไป
โทรศัพท์ 053-603607

นางบัวจี๋ เชนริคำ
พนักงานทำความสะอาดทั่วไป
โทรศัพท์ 053-603607

ฝ่ายจัดเลี้ยง/อาหารและเครื่องดื่ม

นางสาววิจิตตรา ไชยสุข
หัวหน้าแผนกอาหารเครื่องดื่มและบริการสถานที่
โทรศัพท์ 053-603606

สาวิตรี สายวงศ์
พ่อครัว
โทรศัพท์ 053-603610

นางทัศนีย์ ชาวคำเขตต์
พ่อครัว
โทรศัพท์ 053-603610

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณมามูล
ผู้ช่วยพ่อครัว
โทรศัพท์ 053-603610

นางสาวอมรรัตน์ อารีย์
พนักงานเสิร์ฟ
โทรศัพท์ 053-603610

นางสาวนงลักษณ์ มโนหาญ
พนักงานเสิร์ฟ
โทรศัพท์ 053-603610

นายมิ่งขวัญ มูลคำหล้า
พนักงานเสิร์ฟ
โทรศัพท์ 053-603610

นางสาววิมลพร ทาทองหลาง
พนักงานเสิร์ฟ
โทรศัพท์ 053-603610

ฝ่ายจัดเลี้ยง/ช่างทั่วไป/สระว่ายน้ำ

นายโชติวัติ กิจรักษ์
ช่างทั่วไป
โทรศัพท์ 053-603600

นายธนศักดิ์ มูลแก้ว
ช่างทั่วไป
โทรศัพท์ 053-603600

นายเกษม บ่อแก้ว
ช่างทั่วไป
โทรศัพท์ 053-603600

นายทวีชัย ทาทองหลาง
พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ
โทรศัพท์ 053-603600

ฝ่ายการตลาด/ขายและการตลาด

นางสาวจิตราวดี มาลามาศ
หัวหน้าแผนกขายและการตลาด
โทรศัพท์ 053-603604