บุคลากร วนาเวศน์

วนาเวศน์

ฝ่ายที่พัก

นางบุปผา ลือสุวรรณ์
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-918103

นางสาวจุฑามาศ ปานหร่าย
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-917899

นางสาวทิมาวรรณ จันทาพูน
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-917899

นางสาวพัชรี ชุ่มเมืองเย็น
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-917899

นายชัยวัฒน์ พิมโคตร
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-917899

นายสมทิตย์ โยนิด
พนักงานต้อนรับ
โทรศัพท์ 053-917899

ฝ่ายแม่บ้าน

นางดำเนิน อภิชัย
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-918103

นางบัว ดอนทอง
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-918103

นางสมเพียร มะโนสุข
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-918103

นางสาวดรุณี ธรรมยอย
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-918103

นางสาวมารศรี อ้วยล่อ
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-918103

นางสาววาสนา พิมพ์ลี
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-918103

นางสาวรัชนู นางแล
พนักงานสโตร์
โทรศัพท์ 053-918103

เรือนริมน้ำ

นางสาวจีรภรณ์ คำมูล
พนักงานการเงิน
โทรศัพท์ 053-917035

นายดวง มีศรี
กุ๊ก
โทรศัพท์ 053-917035

นายอาส่อง เยเบียง
กุ๊ก
โทรศัพท์ 053-917035

นายอาเหมือ มาเยอะ
กุ๊ก
โทรศัพท์ 053-917035

นางสมัย มีศรี
กุ๊ก
โทรศัพท์ 053-917035

นางกรรณิการ์ แฮตุ้ย
กุ๊ก
โทรศัพท์ 053-917035

นายสมศักดิ์ ปัญญา
จัดซื้อวัดถุดิบ
โทรศัพท์ 053-917035

นายนพพล คำตัน
จัดซื้อวัดถุดิบ
โทรศัพท์ 053-917035

นางเจริญรัตน์ โยนิด
พนักงานเสิร์ฟ
โทรศัพท์ 053-917035

นางสาวบูหยึ มาเยอะ
พนักงานเสิร์ฟ
โทรศัพท์ 053-917035

นางสาวจรินทิพย์ คำตัน
พนักงานเสิร์ฟ
โทรศัพท์ 053-917035

นางสาวปุณยาภรณ์ นราจารุภา
พนักงานเสิร์ฟ
โทรศัพท์ 053-917035

นางนาชู อ้วยล่อ
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-917035

นางทิตยา ชาวลี้แสน
แม่บ้าน
โทรศัพท์ 053-917035

ศูนย์อาหาร

นางสาวขวัญเรียม โยธา
ผู้จัดการศูนย์อาหาร
โทรศัพท์ 053-917144

นางสาวรัชนี พรมเมือง
แคชเชียร์
โทรศัพท์ 053-917144

นางสาวนัฐิกานต์ กุนนา
แคชเชียร์
โทรศัพท์ 053-917144

นางสาวพันธิภา ชุ่มมงคล
แคชเชียร์
โทรศัพท์ 053-917144