ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์: 053-916468
โทรสาร: 0-5391-6028
อีเมล: asset@remove-thismfu.ac.th