ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

               ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.  ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ชั้น 2 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
2.  กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.  ประกาศผลการพิจารณา ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 หรือ 0-5391-7639 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

| writer Supatra Ariyamung |