ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก รีด ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก รีด
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

----------------------------

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านซักรีดบริเวณอาคารหอพักนักศึกษา F1 ,F3 ,F4 และอาคารสันทนาการ 1 จำนวน 4 ร้าน

ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การพิจารณาตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครดังนี้

1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  24 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลาสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้  ไม่เกินกว่าวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและ  ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม                   

| writer Supatra Ariyamung |