ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม(Kiosk) บริเวณพื้นที่ด้านข้างหอพักสักทอง 1 จำนวน 1 ร้านค้า

Category: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม(Kiosk)

ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม(Kiosk) บริเวณพื้นที่ด้านข้างหอพักสักทอง 1 จำนวน 1 ร้านค้า

ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Kiosk) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.  ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

2.  กำหนดการสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

3.  ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการภายใน 30 วัน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2561   

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่น ใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. 

| writer Supatra Ariyamung |