ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 (S2)

Category: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ ให้บริการสิ่งอำนวย  ความสะดวก ประเภทร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 (S2) ขนาด 24 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านค้า  

ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.  ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. 

2.  กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  

3.  ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และการพิจารณของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด 

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อนายสุริยะ สุวรรณ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้โทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| writer Supatra Ariyamung |