ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านซักรีด และร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง  ผลการสรรหาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

***************************

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านซักรีด และร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศลงวันที่ 27 เมษายน 2561 และวันที่ 15,17 พฤษภาคม 2561 ตามลำดับนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติ ของผู้รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

สถานที่ประกอบการ

ประเภทกิจการ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

1

อาคารหอพัก F1

ร้านซักรีด

นางไรวัล ตายังติ๊บ

2

อาคารหอพัก F3

ร้านซักรีด

นางมาลี อุตสาห์

3

อาคารหอพัก F4

ร้านซักรีด

นางสาวกรองทิพย์ แดงอ้าย

4

อาคารสันทนาการ 1

ร้านซักรีด

นางนิตยา ศิริแสน

5

อาคารโรงอาหาร D1

ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นางสาวสุวิมล ทองลากาศ

รายชื่อสำรอง

1. ว่าที่ร้อยตรี ภูวดิษฐ์ ถุงแก้ว

2. น.ส.นัชชา มานะสุคนธ์

จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อและสอบถามรายละเอียด กับสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ โทรศัพท์ 0-5391-6029 เพื่อยืนยันเป็นผู้ประกอบการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

| writer Supatra Ariyamung |