ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ประเภทเส้น บริเวณอาคารโรงอาหาร E1 จำนวน 1 ร้านค้า

Category: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ประเภทเส้น 

ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ประเภทเส้น บริเวณอาคารโรงอาหาร E1 จำนวน 1 ร้านค้า

               ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้จำหน่ายอาหาร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครดังนี้

1.  ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

2.  กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 

3.  ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2561  

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ กลุ่มอาคาร     M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| writer Supatra Ariyamung |