ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณใต้ถุนอาคาร E2 จำนวน 15 ร้านค้า และบริเวณ อาคาร E-Park จำนวน 1 ร้านค้า

Category: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณใต้ถุนอาคาร E2 จำนวน 15 ร้านค้า และร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร E-Park จำนวน 1 ร้านค้า รวมทั้งสิ้น 16 ร้านค้า  


               ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด


               กำหนดการรับสมัครดังนี้


1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.


2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  


3. ประกาศผลการพิจารณา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องพร้อมเข้าดำเนินการและทำสัญญาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด   


                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียด   พร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

| writer Supatra Ariyamung |