ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารอาคาร E1 และ C5

Category: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
--------------------------------------


  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารอาคาร E1 จำนวน 1 ร้านค้า และอาคาร C5 จำนวน 1 ร้านค้า 
  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็น ผู้จำหน่ายอาหาร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครดังนี้
1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
2. กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ  

    ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 

รายละอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

 

| writer Suphanee Pintasan | อ่านข่าวทั้งหมด 59 ครั้ง