ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
----------------------------  


    ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 ราย พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ระยะเวลา 5 วัน) 
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
    การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด             
 กำหนดการรับสมัครดังนี้
1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. 
2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

| writer Suphanee Pintasan | อ่านข่าวทั้งหมด 50 ครั้ง