การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประชุมประจำเดือนพร้อมดำเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งหลักของงานด้านการให้บริการของสำนักงาน ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและมีความเป็นจริง บุคลากรจำเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

พร้อมกันนี้สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ยังได้ร่วมกันวางแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ การดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

#MFUITA

| writer Teerasak Thachan | อ่านข่าวทั้งหมด 71 ครั้ง