ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Category: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

--------------------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทร้านถ่ายเอกสาร บริเวณชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 ขนาด 15 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านค้า  

ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้ประกอบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

  1. ย่ื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สำหนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
  2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  
  3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้าดำเนินการตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบต่อไป และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อนายสุริยะ สุวรรณ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้โทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

| writer Teerasak Thachan | อ่านข่าวทั้งหมด 45 ครั้ง