ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการ ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเขียงราย

Category: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเขียงราย

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ ให้บริการสิ่งอำนวย ความสะดวก ประเภทร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 2 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม 01 ขนาดพื้นที่ 9 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านค้า 

     ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเพื่อ เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเขียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของ คณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครตังนี้

  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน และรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเขียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
  2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประขุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
  3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อม เข้ามาดำเนินการตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป และการพิจารณา ของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

     ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับ ใบสมัครและยื่นสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายไต้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เขียงราย

     หากต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อนายสุริยะ สุวรรณ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายไดโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| writer Teerasak Thachan | อ่านข่าวทั้งหมด 39 ครั้ง