ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Category: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณอาคารตรงข้ามหอพักนักศึกษาจีน 1 จำนวน 1 ร้านค้า

ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็น ผู้จำหน่ายอาหาร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

     การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของ คณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการรับสมัครตังนี้

  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและ รายไต้ อาคาร เท-5ชุนลโ6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลทำสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
  2. กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
  3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามา ตำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ

     ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายไต้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

     หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| writer Teerasak Thachan | อ่านข่าวทั้งหมด 40 ครั้ง